Uzmanlarımız

Bakı Doğa GÜNAY 
Projeler Koordinatörü

 

Barış ÇARIKCI
Başuzman Araştırmacı

 

Barış ÇARIKCI, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilim Teknoloji Stratejileri alanında GYTE ve Endüstri Mühendisliği alanında ise İTÜ’de master yapmıştır. Stratejik Planlama, İstatistik, Veri Madenciliği, Proje Yönetimi, Norm Kadro, Reorganizasyon ve Nicel Araştırma Yöntemleri konusunda deneyim ve bilgi sahibi olup HEAŞ Norm Kadro ve Reorganizasyon, ASPB Stratejik Planlama, KYK Stratejik Planlama, EPDK Dış ve İç Paydaş Memnuniyeti, TKİ Performans Programı gibi 30‘dan fazla projede görev almıştır.

 

 

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama ve Performans Programı
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Proje ve Risk Yönetimi
 • Yeniden Yapılandırma - Değişim Yönetimi
 • Norm Kadro - İşgücü Planlaması
 • Süreç Yönetimi
 • PMP Sertifikasyonu ve Proje Yönetimi Yazılımları
 • İstatistik, Veri Madenciliği - SPSS Modeller
 • Anket Tasarımı, Değerlendirme ve Raporlama (Çalışan, Müşteri, Paydaş)

Kirstin ÖZTÜRK
Başuzman Araştırmacı

Kirstin ÖZTÜRK, sağlık sektöründe 20 yılın üstünde deneyim sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Malezya, Tayvan ve Türkiye’deki çalışmaları sağlık finansman, sağlık sigorta, kalite ve maliyet ölçümü, kalite geliştirme, performans yönetimi, stratejik planlama ve hastane yönetimini kapsamaktadır. Uluslararası Eğitim Okulu, Uluslararası Topluluk ve Sosyal Geliştirme Fakültesi mezunudur. Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. ABD Ulusal Sağlık Kalite Derneği (NAHQ) Sağlık Hizmetleri Kalite Çalışanı (CPHQ) sertifika belgesine sahiptir. TÜSSİDE'de Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi alanının sorumluluğunu yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Sağlıkta Hastane Yönetimi
 • Performans Ölçüm ve Yönetimi
 • Sağlıkta Finansman Yönetimi
 • Uluslararası Kalite Standartları
 • Kalite İyileştirme Yöntemleri
 • Hasta Güvenliği
 • Sağlık Bilişim Teknolojileri
 • Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Politika Geliştirme

Doç. Dr. İsmail ÖNDEN
Başuzman Araştırmacı

İsmail ÖNDEN, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli akademik dergilerin yazarlığını ve hakemliğini üstlenmektedir. Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma Coğrafyası, Toplu Ulaşım, Yer Seçimi, Mekansal Karar Verme ve Karar Teorisi konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 
 

Uzmanlık Alanları:

 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ulaştırma Coğrafyası
 • Toplu Ulaşım
 • Yer Seçimi
 • Mekansal Karar Verme
 • Karar Teorisi

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR
Başuzman Araştırmacı

  

Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda doktora tez aşamasındadır. İletişim, sektörel strateji geliştirme, stratejik planlama, proje yönetimi, iş gücü analizi, kurum kültürü, öğretim programı tasarımı alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. TÜRKTOB, “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “İklim Değişikliğinin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” Projesi gibi birçok projenin yürütücülüğünü yapmış, eğitimler vermiştir. 

Uzmanlık Alanları:

 • Etkili İletişim ve Sunuş Becerileri
 • Kurum Kültürü
 • Stratejik Planlama
 • İş Gücü Analizi
 • Proje Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Eğitsel Etkinlik ve Uygulamalar
 • Bilim Kampları Yönetimi ve Program Tasarımı

Hatice SEMİZ
Başuzman Araştırmacı

Hatice SEMİZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ve Uluslararası İktisat programı yan dal mezunudur. Kocaeli Üniversitesi İşletme/ Yönetim ve Organizasyon programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında TÜSSİDE'de uzman araştırmacı olarak çalışmıştır. Özel sektörde iki farklı kurumsal firmada farklı pozisyonlarda toplam 5 yıl çalıştıktan sonra 2017 Temmuz itibariyle TÜSSİDE'de başuzman araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, Performans Yönetimi, Norm Kadro, geniş katılımlı çalıştayların organizasyonu, moderatörlüğü, raporlaması konularında deneyim ve bilgi sahibi olup Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Teşkilatı Süreç Yönetim, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurumsal Gelişim ve Stratejik Yönetim, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Performans Programı gibi birçok projede görev almıştır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Stratejik Planlama
 • Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Norm Kadro

Yasemin BÜLBÜL
Başuzman Araştırmacı

Yasemin BÜLBÜL, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Stratejik yönetim, süreç yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, eğitim ihtiyaç analizi, proje yönetimi alanlarında deneyim ve bilgi sahibidir. 10 seneyi aşkın tecrübesiyle SGK Genel Sağlık Sigortası Strateji Belgesi Projesi,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Plan Projesi gibi pek çok projede görev almış, eğitim ve danışmanlık vermiştir.

Uzmanlık Alanları

 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Sürekli Kurumsal Gelişim ve Değişim Sistemi

Doç. Dr. Esengül SALTÜRK
Uzman Araştırmacı

  

Esengül SALTÜRK, lisans (2006), yüksek lisans (2007) ve doktora (2013) eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Amerika’da, Scranton Üniversitesinde bir yıl doktora sonrası çalışmalar yapmıştır.  Halen, uluslararası bilimsel dergilerin hakemliğini yapmakta ve Mathematical Reviews dergisinde yorum yazıları yazmaktadır. Matematiksel Modelleme, Cebirsel Kodlama Teorisi, Bulanık Cebir ve Sayılar Teorisi alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Uzmanlık Alanları:

 • Cebirsel Kodlama Teorisi
 • Bulanık Cebir
 • Sayılar Teorisi
 • Matematiksel Modelleme

Hanife BİLLERLİOĞLU
Uzman Araştırmacı

  

 

Hanife BİLLERLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatının 9 yılını özel sektörde sağlık ve lojistik alanlarında görev alarak geçirdikten sonra 2014 yılından beri TÜSSİDE’de görev almaktadır. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Hastane Yönetimi, Tesis Yönetimi, Hasta Hakları ve Yönetimi, Hasta ve Çalışan Memnuniyet Yönetimi, Stok Yönetimi ve Malzeme Lojistiği, JCI, SHKS, EFQM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, İş & Yük Analizi, Kurumsal Değerler gibi konularda görev aldığı kurumlarda projeler yürütmüş, eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
 • Sağlık Süreçlerinin Analizi ve Geliştirilmesi
 • Sağlıkta Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Hasta Hakları ve Yönetimi
 • Müşteri ve Çalışan Memnuniyetlerinin Ölçümlenmesi ve Analizi
 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi 

Hasan KARABAKKAL
Uzman Araştırmacı

Hasan KARABAKKAL, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Hollanda Utrecht Üniversitesi Davranış Bilimleri Fakültesi’nde uluslararası öğrenci olarak bulundu. İTÜ Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik danışman olarak çalıştı. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladı. Bu sırada aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen, Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış programında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Eğitim ve Profesyonel Gelişim
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve İçerik Geliştirme
 • Dramalı Atölye Çalışmaları Tasarlama ve Uygulama
 • Yetişkin Eğitimi
 • Sosyal Medya Kullanımı ve Kimlik Algısı
 • Ergenlik Dönemi Psikososyal Gelişimi
 • Araştırma Yöntemleri ve İleri Analiz

Sümeyra ZOR KÖSTERELİ 
Uzman Araştırmacı

Sümeyra ZOR KÖSTERELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik (İng.) bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Matematik bölümünde yüksek lisansını ve Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler bölümünde devam etmektedir. Girişimcilik Eğitimi, Eğitim Materyal Tasarımı ve Program Geliştirme alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir. Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve meslek öğretmenlerine yönelik MEB Girişimcilik ve Liderlik Projesi ve MEB Uzman Yardımcılığı Eğitimleri İşbirliği Projesi'nde görev almaktadır.

Uzmanlık Alanları:

 • Girişimcilik
 • Eğitim Tasarımı
 • Program Geliştirme
 • Sayısal Yöntemler
 • İstatistik

Aylin TURAÇ
Araştırmacı

Aylin TURAÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunudur. Kalkınma alanında 8 yılı aşkın deneyim sahibidir. 2009-2017 yılları arasında Kalkınma Ajansında uzman olarak görev yapmış olup Kalkınma Politikaları, Proje Yönetimi, Proje İzleme, Değerlendirme ve Raporlaması, Yatırım Destek, Teşvik ve Hibeleri, Kurumsal Yönetim, Çalıştay Organizasyonu, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), AB Projeleri Planlama ve İhale Değerlendiriciliği, Girişimcilik, İstatistik ve Nicel Analiz Yöntemleri konularında bilgi ve deneyim sahibidir. Çeşitli konularda iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve uluslararası etkinliklere katılım amacıyla yurtdışında bulunmuştur. GAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi’nde görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Kalkınma Politikaları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi
 • Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme
 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • İstatistik, SPSS, Stata, Sayısal Yöntemler

Burak UYANIK
Araştırmacı

Burak UYANIK, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünden mezun olup sonrasında Bilgisayar Mühendisliği bölümü tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Profesyonel hayatında özel sektör firmalarının Ar-Ge birimlerinde Mobil Uygulamalar, Otomasyon, IoT gibi konularda çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, yazılım, mobil uygulama, IoT, yapay zeka, süreç otomasyonu, kurumsal kaynak planlama (ERP) geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmuştur. Burak UYANIK TÜSSİDE projeleri kapsamında teknik bilişim danışmanlığı, yazılım geliştirme, yönetim bilişim sistemleri ile TÜSSİDE içi kurumsal uygulamaların geliştirilmesi gibi konularda görev yapmaktadır.

 

Uzmanlık Alanları:

 • Program Geliştirme Süreci
 • Sistem Analiz ve Tasarım
 • Proje Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri ile Otomasyon
 • Yazılım-Uygulama Geliştirme

Mesut SAMASTI
Araştırmacı

Mesut SAMASTI, Yıldız Teknik Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerinin 6 yılını lojistik sektöründe farklı kademelerde çalışarak geçirmiştir. Lojistik performans takip ve analizi, süreç iyileştirme, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ağ tasarımı, ön fizibilite ve modelleme  konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. İETT “Esnek Toplu Ulaşım Modeli Projesi” ile UDHB’ye bağlı Tershaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü “Kıyılarımızda Güvenli Barınma ve Bağlama Alanlarının Etüdü" projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. İETT'nin, Toplu Taşıma Odaklı İstanbul  Trafik Planlaması gibi lojistik ve ulaştırma projelerinde görev almaya devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Lojistik Yönetimi
 • Eğitim Tasarımı
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Süreç Yönetimi

Müge KOCAHAN
Araştırmacı

 

Müge KOCAHAN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi İşletme / Uluslararası İşletmecilik programında yüksek lisansını tamamlamıştır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 baş denetçisidir. Özel sektörde farklı firmalarda kalite kontrol, yönetim sistemleri, süreç yönetimi, stratejik yönetim, kurumsal performans yönetimi alanlarında 7 yıl boyunca çalışmış ve bu konularda eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları:

 • Kalite Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi

Yakup AS
Araştırmacı

Yakup AS, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Mühendislik Yönetimi alanında Amerika’nın Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede bir süre araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde başlamış olduğu Doktora eğitimine hali hazırda devam etmektedir. Marmaray ve Türk Hava Yolları A.O. gibi kurum ve projelerde proje & program ve süreç yönetimi, anlaşma yönetimi gibi alanlarda çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, Proje Yönetim Profesyoneli (PMP) ve Altı Sigma Kara Kuşak (CSSBB) uzmanlıklarına sahiptir.

Uzmanlık Alanları:

 • Proje & Program Yönetimi
 • Anlaşma Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Süreç Geliştirme
 • İstatistik