Sağlık Hizmetleriyle ilgili Araştırmalar

Yürütülmekte olan araştırmalar, sağlık hizmetlerinin halka nasıl sunulduğunu, maliyetini ve bu hizmetin kişilere ve topluma ne kadar faydalı ve etkili olduğu üzerinedir. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken coğrafya, hemşirelik, ekonomi, siyaset, hukuk, epidemiyoloji, halk sağlığı, tıp, biyoistatistik, işletme, mühendislik, eczacılık ve psikoloji gibi pek çok disiplinden faydalanırız. Burada amaçlanan, sağlık sisteminin yapısı, işleyişi ve etkileri hakkında, ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve yüksek kaliteyi amaçlayan politikalar geliştiren sağlık liderlerini desteklemek için kanıta dayalı bilgi üretmektir. Araştırmalarımız sonucunda üretilen bilgi ve birikim, karar vericilere kısıtlı kaynakların en etkin ve düşük maliyetli bir şekilde paylaştırılmasında yol gösterici olacaktır.

Araştırmalarımız aşağıdaki alanlara ışık tutmaya yöneliktir:

  • Halkın genel sağlık durumu
  • Sağlık sisteminin etkilerinin hastalar açısından ele alınması
  • Sağlık sistemine ulaşılabilirlik
  • Sağlık sistemindeki eşitsizlikler
  • Sağlık hizmetleri finansmanı ve sağlık sisteminin uzun dönemli sürdürülebilirliği
  • Sağlık hizmetlerindeki riskler ve tıbbi hatalar (Hasta Güvenliği)
  • Sağlık sisteminde kaynak tahsisi ve kullanımı (İnsan ve teknik)