Kullanılan Yöntemler

Proje Yönetimi

TÜSSİDE "Proje Yönetimi" nin başarılı olarak uygulanması için, "Zaman", "Kalite" ve "Maliyetleri” etkin bir şekilde yönetir. TÜSSİDE, önemli değişim/dönüşüm/araştırma projelerinde yönetimini üstlenmiştir. TÜSSİDE, projelerin bütün süreçlerinde tüm planlama (kapsam, zaman, maliyet), paydaşları yönetme, raporlama, iletişim ve proje faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı bir yaklaşımla hizmetlerini sunmaktadır. TÜSSİDE, projelerin özel ihtiyaçlarına göre, en optimum şekilde kendi kaynaklarını veya stratejik ortakları ile beraber projeleri ilerletmektedir.  

Elmas Modeli

TÜSSİDE, “Rekabet Analizi” araçlarından biri olan ve ulusların rekabet üstünlüklerini kümeler (cluster) aracılığıyla sağlayabileceklerini savunan “Porter’ın Elmas Modeli” ni etkin bir şekilde kullanır.

TÜSSİDE belirli bir sektörde ulusal rekabet gücünü belirleyen bazı unsurların birbirleriyle ilişkili olarak incelenmesini öngören Elmas Modeli ile sektörel mevcut durum analizi sonucu belirlenen olumlu ve olumsuz tespitleri sınıflandırır. Sınıflandırma modelde yer alan “Faktör (Girdi) Koşulları”, “Talep Koşulları”, “İlgili ve Destekleyici Endüstriler” ve “İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabeti “ olmak üzere dört ana faktör, “Şans” ve “Devlet Politikaları” olmak üzere iki dolaylı faktör temel alınarak yapılır. Faktörlere göre yapılan sınıflandırma sonucu TÜSSİDE faktörlerin birinin diğeri üzerindeki olası etkilerini de göz önünde bulundurarak sektör için olumlu unsurların gücünden yararlanmak ve olumsuz unsurların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak yoluyla en etkin stratejileri geliştirir ve iyileştirmeler için faaliyetler önerir. Bu yolla TÜSSİDE sektörel ve ulusal rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlar. 

Hedef  Pazar Analizi

TÜSSİDE, küreselleşme sebebiyle devamlı değişen trendleri ve etkilerini araştırır, ülkelerin uluslararası pazarlardaki konumunu analiz eder ve analizler sonucu trendleri yakalayacak, potansiyel fırsatları değerlendirecek şekilde hedef pazarları belirler. TÜSSİDE, ulusal rekabet üstünlüğünü sağlayacak stratejik sektörler için mevcut ve potansiyel pazar fırsatlarını tecrübelerine dayalı olarak paydaş katılımı ile etkin yöntemlerle değerlendirir ve stratejik pazarlara yönelim sağlar.

Herhangi bir ülkenin veya ürün grubu için hedef pazarların belirlenmesinde gerekli göstergeleri  (ülkelerin ihracat ve ithalat miktarları, üreticilere ve potansiyel hedef pazarlara fiziki uzaklık, HHI endeksi, ülkeler bazındaki ürün tüketim miktarları ve kişi başı gelir, nüfus artışı) sağlayan portallar ve gerekli diğer veri sağlayıcılardan da yararlanarak sektörün rekabet gücünü arttıracak hedef pazarlar TÜSSİDE tarafından belirlenir.

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Bireyler, işletmeler ve/veya organizasyonlar yaşamın her alanında çok boyutlu karar problemleri ile karşılaşmaktadır. Yöneticiler çoğu zaman, birden fazla faktörün ve birbirleriyle çatışan amaçların (kriterlerin) gerçekleştirilmek istendiği durumlarda karar vermektedirler.  Çok kriterli karar verme teknikleri, birbiri ile çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası “en iyi/uygun” çözüme ulaşmaya çalışan yaklaşım ve yöntemlerden oluşmaktadır.  Karar vericiler, bu tür problemlerin üstesinden gelmede çok kriterli karar verme tekniklerinden faydalanarak  bilimsel ve daha başarılı kararlar verebilirler.

Çok kriterli karar verme yaklaşımlarında, belirgin sayıda ve özellikteki aday, plan, politika, strateji, hareket biçimi alternatifleri karşılaştırılarak derecelendirilir ve bunların arasından en iyisi seçilmeye çalışılır. Çok kriterli karar verme yöntemleri kriterlere ilişkin ağırlık bilgisini kullanarak, çatışan niteliklere sahip karmaşık problemlerin çözülmesini sağlarlar. İlk olarak alternatiflerin ve niteliklerin tanımlaması yapılır. Sonrasında her bir alternatifin (ayrı ayrı), her kritere göre ölçümleri elde edilir, kriterlere göre ağırlıkları atanır. Atanan kriter ağırlıkları ve alternatiflerin tek-kriterli değer ölçümleri -bir bütüncülleştirme modeli ile- bir araya getirilerek alternatiflerin bütünsel (overall) değerleri saptanır. Son olarak duyarlılık analizleri gerçekleştirilir ve sonuç önerileri ile değerlendirmeleri ortaya konulur.

Paydaş Yönetimi

Paydaş Yönetimi kar amacı gütsün veya gütmesin hemen her kurum/kuruluşta, birçok kalite yönetimi uygulamalarında karşılaşılan standart bir uygulama yaklaşımıdır. Stratejik Planlama uygulamalarından,  6 Sigma, EFQM-Baldrige vb. Kalite modellerine; risk analizinden proje yönetimi yaklaşımına kadar her yerde kurum/kuruluşların faaliyetlerinden etkilenen kişi ya da grupların tespit edilmesi ve beklentilerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi önemlidir. Kurum/kuruluşların değişkenlik ve karmaşıklık gösteren iç ve dış çevrelerinde paydaşların analiz edilmesi, yönetimi risklerin azaltılmasında ve daha sorumlu bir yönetim sağlanmasında rehber özelliği taşır.