Kamu Akademi

Kamu Kariyer Akademi ile Kamuda İnsan Kaynağı’nın kurum amaç ve hedeflerine uygun yetkinliklere sahip olabilmesine katkıda bulunacak eğitim ihtiyaçlarının ortaya konması, bu ihtiyaçların kuruma özgü bir biçimde modellenerek gerekli eğitim müfredat ve programların oluşturulması ve ölçme ve değerlendirmeler neticesinde sistematik biçimde bu müfredat ve programların uygulanması hedeflenmektedir.

Eğitim ihtiyacı; personelin hizmetin yerine getirilmesinde bilgi, beceri ve tutum bakımlarından duyduğu eksiklik ya da yetersizliktir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ise personelin var olan bilgi ve becerilerini, onlardan sahip olmalarını istediğimiz bilgi ve becerileri ve bu iki durum arasındaki farkı belirleme sürecidir. 

Eğitim İhtiyaç Analizinin amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır. 

Genel olarak eğitim planlamaları çoğu kurum/kuruluşta çalışanlara sorularak yani frekans bazlı olarak gerçekleştirilmektedir. TÜSSİDE kamuda eğitimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi amacı ile frekans bazlı analizden, yetkinlik bazlı analiz sistemine geçiş yapan yeni bir model ortaya koymuştur. Bu model ile, pozisyon odaklı yetkinlik analizleri temelinde Eğitim İhtiyaç Analizi uygulamaları gerçekleştirilmekte, eğitim programları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizinde, her bir pozisyonun/rolün temel, teknik ve yönetsel yetkinlikleri belirlenmekte ve bu yetkinlikler baz alınarak daha doğru eğitim ihtiyacı ortaya konmaktadır. Aynı zamanda yetkinlik bazlı eğitim ihtiyaç analizi, çalışanların pozisyonlarının yetkinliklerin geliştirilmesine ve motivasyonunun artırılmasına da olanak tanımaktadır.

Akademinin hedef kitlesi, her seviyede görev yapan kamu çalışanıdır. Ülke yönetiminin idamesinde en önde gelen yapılar olan kamu kuruluşlarının etkin ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde yönetilebilmesi için, kamu çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin doğru anlaşılıp planlanması oldukça önemlidir. 

Programlar

 

1) Eğitim İhtiyaç Analizi: Kurumların eğitim ihtiyaç analizi kuruma özgü bir proje olarak kurgulanmakta ve yönetilmektedir. Bu yöntemler kapsamında 3 temel analiz yaklaşımı gerçekleştirilebilir:

 

Kurum İçi Mevcut Durum Analizi: Kurumun uzun ve kısa vadeli hedefleri, stratejileri, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri değerlendirilir. İhtiyaç duyulabilecek eğitimler ile kurum mevcut durumu arasındaki ilişkiler sorgulanır.

 

İş Analizi: Kurumda gerçekleştirilen her işin tanımlaması yapılarak bu işler için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekler (yetkinlikler) incelenir ve ulaşılması gereken performans düzeyi belirlenir. Ulaşılması istenen performans ile eğitim ihtiyaçları ortaya konur.

 

Kişi / İnsan Kaynağı Analizi: Kişinin mevcut performansı ile istenen performans arasındaki farkın ortaya konması ve bu farkın giderilmesinde gerekli olabilecek eğitimlerin belirlenmesi sağlanır.

 

Amaç: Kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla kamu çalışanlarının yetkinliklerine göre eğitimler düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Hedef Kitle:  Sistematik biçimde çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek isteyen tüm kamu kuruluşları

 

Kazanımlar: Eğitim ihtiyaç analizi tasarımı yapabilmesi, İK Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılan teknikleri içselleştirmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim düzey ve yöntemlerini belirleyebilmesi

 

Program: Eğitim ihtiyaç analizi; hazırlık, eğitim ihtiyacı analizi süreci, çözümleme gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekilde özetlenebilir:

 

Hazırlık

 • İhtiyaç belirleme planı hazırlanması
 • İhtiyaç belirlemenin amacının belirlenmesi
 • İhtiyaç belirlemenin sınırlarının belirlenmesi
 • Mevcut bilgi kaynaklarının tanımlanması
 • Toplanacak bilginin potansiyel kullanım şekline karar verilmesi

Ön Araştırmalar

Eğitim İhtiyacı Analizi Süreci

 • İşletme düzeyinde analiz
 • İş düzeyinde analiz
 • Bölümler düzeyinde analiz
 • Unvan grupları düzeyinde analiz
 • Kişi düzeyinde analiz

Çözümleme

 • Bilgilerin analiz ve sentezinin yapılması
 • Potansiyel çözümlerin belirlenmesi
 • Sonuçların yayınlanması

2) Eğitim/Müfredat Tasarımı: Katılımcıların yetkinlikleri doğrultusunda düzenlenmesi planlanan eğitimlerin içeriğini, yöntemini ve koordinasyonunu kapsayan tasarımdır.

 

Amaç: Eğitimlerde, katılımcıların pozisyonları gereği sahip olması beklenen yetkinliklerini arttırmak amaçlanmaktadır.

 

Hedef Kitle: Sistematik biçimde çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek isteyen tüm kamu kuruluşları

 

Kazanımlar: Çalışanların pozisyonlarının yetkinliklerin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılmasına olanak tanınmaktadır.

 

Program: Eğitim içeriklerinin, sürelerinin, ortamının ve dokümanlarının tasarlanması, eğitimin uygulanması, değerlendirilmesi ve analizini kapsamaktadır.

 

Proje yönetimi, stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol eğitimi, veri analizi, göstergelerle finansal yönetim, eğitim ihtiyaç analizi, stres yönetimi, zaman yönetimi, problem çözme yöntemleri, çatışma yönetimi, ekip olma (outdoor), toplantı yönetimi ve dokümantasyon, bireysel liderlik, değişim yönetimi, kurumsal değerlerle yönetim, yönetimde koçluk becerileri, takım koçluğu, müşteri yönetimi, müzakere teknikleri eğitimlerinin yanısıra kurumlara özgü eğitimler tasarlanmaktadır.

Yöntemler

 

Akademi kapsamında çağdaş Eğitim İhtiyaç Analizi yöntemleri uygulanmaktadır. Kurumların eğitim ihtiyaç analizi kuruma özgü bir proje olarak kurgulanmakta ve yönetilmektedir. Bu yöntemler kapsamında 3 temel analiz yaklaşımı gerçekleştirilebilir:

Kurum İçi Mevcut Durum Analizi: Kurumun uzun ve kısa vadeli hedefleri, stratejileri, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri değerlendirilir. İhtiyaç duyulabilecek eğitimler ile kurum mevcut durumu arasındaki ilişkiler sorgulanır.

 

İş Analizi: Kurumda gerçekleştirilen her işin tanımlaması yapılarak bu işler için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekler (yetkinlikler) incelenir ve ulaşılması gereken performans düzeyi belirlenir. Ulaşılması istenen performansa  ile eğitim ihtiyaçları ortaya konur.

 

Kişi / İnsan Kaynağı Analizi: Kişinin mevcut performansı ile istenen performans arasındaki farkın ortaya konması ve bu farkın giderilmesinde gerekli olabilecek eğitimlerin belirlenmesi sağlanır.

Bahsedilen analizlerin gerçekleştirilmesinde aşağıda listelenen yöntem ve tekniklerden bir veya birkaçı uygulanır:

 • Kurum kayıt, rapor ve dokümanları incelenir
 • Birebir görüşme ya da mülakatlar yapılır
 • Çalıştaylar (odak grup toplantıları) düzenlenir
 • Anket formu uygulanır
 • Gözlem yapılır
 • Sözlü ve yazılı testler uygulanır
 • İç ve dış müşterilerin öneri ve şikayetleri incelenir

Yöntem çeşitliliği arttıkça analizin güvenilirliği de artacaktır. 

Faydalar

 

Akademi kapsamında yürütülen çalışmalar ile;

Kurum çalışanlarının eksikliklerini sistematik olarak ölçen ve eğitimler yolu ile giderilmesini sağlayan bir yaklaşım kuruma kazandırılır.

Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarına temel girdileri sağlayan, İnsan Kaynakları uygulamalarının (iş ve yetkinlik analizleri, performans ölçme vb.) kurumda yaygınlaşması, görev ve sorumluluk karmaşasının çalışan gözünde azalmasına ve iş tatminin artmasına katkı sağlar.

Çalışanların mevcut ile istenen performansı arasındaki farkını ortaya koyan yaklaşımları kuruma kazandırarak bireysel performans sistemi için önemli girdi oluşturur.

Yapılan İşler

 

Ocak-Mayıs 2013 TÜBİTAK Yetkinlik Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması:

 

Analiz kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına verilmeye başlanan eğitim programlarından bazıları:

 • Bireysel Liderlik ve Hedeflerle Yönetim
 • Stres ve Uzlaşma Yönetimi
 • Psikodrama ile Empatik İletişim
 • Temel Proje Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Dinamikleri
 • 2010 TÜBİTAK MAM Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması

-Liderlik Okulu

Program Hakkında

 

Liderlik Okulu, Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olduğu görüşünün tam tersine, Liderlik Okulu bireylerin kendilerini geliştirebileceğine, bir toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun bilgi, strateji ve organize bir sistemle değişebileceğine inanmakta ve bunu düzenlediği birçok sertifika programıyla göstermeyi hedeflemektedir.  Liderlik Okulu, bu kapsamda akademik ve uygulamalı olarak çalışan bir merkezdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak seminer, kurum ziyaretleri ve sosyal faaliyetleri içeren programlar düzenlenmektedir.

Lider ülke Türkiye imajını coğrafi ve kültürel yakınlığımız bulunan bölge topluluklarında güçlendirmek üzere TÜSSİDE Liderlik Okulu çalışmalarına başlamıştır. Bu program ile Türkiye'nin liderlik alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe paylaşımının aktarılması, uzun dönemli işbirliği ağının oluşturulması ve ortak kazanımların edinilmesi amaçlanmaktadır.

 

Katılımcı Nitelikleri

PROGRAMLARIMIZ

 

1. YURTDIŞI LİDERLİK OKULU

Amaç

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye getirilmesi, geleneksel anlayışın ötesinde çağdaş liderlik yaklaşımlarıyla teorik ve pratik paylaşımların yapılması ve bu kapsamdaki tüm orta ve üst düzey yöneticiler arasında işbirliği ağının oluşturulması.

Hedef Kitle

Başlangıç Balkan ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler.

Kazanımlar

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler arasında işbirliği ağının oluşturulması ve ortak kazanımların edinilmesi.

Program İçeriği 

 

10-14 günlük programlar; Eğitim, Kurum Ziyaretleri ve Sosyal Faaliyetleri içermektedir.

Eğitim

4-5 günlük eğitim programları aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Değişimin Uluslararası Boyutu ve Türkiye'ye Etkileri
 • Türkiye Ekonomisinin Gelişimi
 • Dünyada İş Geliştirme Modelleri
 • Özelleştirmede Düzenleme ve Rekabet
 • E-Devlet Uygulamaları
 • Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
 • Stratejik Yönetim
 • Türkiye'de Kalite Yönetimi Uygulamaları
 • İsraf Yönetimi ve Türkiye'deki Uygulamaları
 • Kurumsal Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurum Ziyaretleri

3-4 günlük kurum ziyaretlerinde yetkili kişiler tarafından; Türkiye'nin iyi uygulamaları, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmaktadır.

Sosyal Programlar

 

3-4 günlük sosyal programlar ile Türkiye'yi daha yakından tanıtma, tarihi ve kültürel bağları güçlendirme ve sempati artırma amaçlanmaktadır.

 • Tarihi Yarımada Gezisi (Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye ve Kapalı Çarşı)
 • Tecrübeli rehberler eşliğinde Boğaz Turu
 • Anıtkabir Ziyareti

2. YURTİÇİ LİDERLİK OKULU

Amaç

Yönetim kalitesini geliştirmek üzere;

 

 • Kurumda görev alan tüm yöneticilerin ve/veya yönetici adaylarının
 • Bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere
 • Bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak
 • Davranışsal değişimi tetiklemek

Hedef Kitle

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler.

Kazanımlar

Bireysel ve Kurumsal Liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Program İçeriği

4-5 günlük uygulamalı eğitimler; Kendini ve İnsanları Yönetmek ile İşleri Yönetmek olmak üzere iki fazdan oluşmaktadır. Kurumlara özel olarak eğitim içeriği tasarlanabilmektedir.

Program; Yönetim Kurulu, Üst Kademe Yöneticiler ve Orta Kademe Yöneticileri ayrı ayrı kapsayacak şekilde üç ayrı modülden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu için 4 günlük program önerilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler için toplam 10 günlük program önerilmiştir.

Orta Düzey Yöneticiler için toplam 13 günlük program önerilmiştir.

Kendini ve İnsanları Yönetmek

Bu fazın amacı; yöneticilerin daha büyük bir perspektiften bakarak özellikle insan ilişkilerinde ustalaşmalarını sağlamaktır.

 • Duyarlı Liderlik
 • Değişim Yönetimi
 • Kurumsal Değerlerle Yönetim
 • Yönetimde Koçluk Becerileri
 • Takım Koçluğu
 • Bireysel Performans Yönetimi
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetkinlik Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 • İletişim
 • Kurum Kültürü

İşleri Yönetmek

 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi
 • Göstergelerle Finansal Yönetim
 • Müşteri Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Müzakere Becerileri
 • Sorun Tespit ve Çözme Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Sistem Yaklaşımı
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Teknoloji Yönetimi

Yöntemler

 • Programlarda liderlik yetkinliklerini geliştirecek akademik ve uygulamalı eğitimler Türkiye ve Dünya’da konusunda yetkin akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecektir.
 • Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında ilerlemek isteyen lider adaylarına da düzenlediği think-tank seminerleri, sertifika programları ve paneller ile kendilerini bu konularda geliştirme olanağı sunmaktadır.
 • Buna ek olarak, Liderlik Okulu akademik yayınları ve grup aktiviteleri ile lider adaylarına kendilerini akademik anlamda da geliştirebilme ve düşüncelerini bu yayınlar aracılığıyla ifade edebilme imkânı da sunmaktadır.

Faydalar

 

 • Bu bağlamda, Liderlik Okulu ülkesine ve toplumuna sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda hizmet etmeyi hedefleyen lider adaylarının hem teorik hem de pratik anlamda gelişimine katkıda bulunmayı ve ülkemiz için değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Yapılan İşler

Bosna Hersek Liderlik Okulu

 

35 Bosna-Hersek Kamu Yöneticisi, 15 günlük program kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik Okulu’nda yoğunlaştırılmış liderlik eğitimi almış, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarını yerinde ziyaret etmiş ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtılmasını içeren sosyal faaliyetlere katılım göstermişlerdir.

 

Kosova Liderlik Okulu

 

80 Kosova Kamu Yöneticisi, 11 günlük program kapsamında TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik Okulu’nda yoğunlaştırılmış liderlik eğitimi almış, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarını yerinde ziyaret etmiş ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtılmasını içeren sosyal faaliyetlere katılım göstermişlerdir.