Kobi Akademi

TÜBİTAK TÜSSİDE sanayiye yönelik çalışmaları kapsamında önemi ve sorunları giderek artan KOBİ’ler için çalışmalarına hız vermektedir. TÜSSİDE KOBİ Akademi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yöneticilerine /sahiplerine kurumsal ve küresel perspektif kazandırma, yöneticilerinin / sahiplerinin modern yönetim teknikleri konusunda farkındalığını arttırma, yöneticilerin / sahiplerin yaşadıkları sorunları tespit edebilmesi ve doğru konuda yardım alabilmesi için bilgi birikimi oluşturma ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap verecek detaylı eğitim müfredatı oluşturma amaçlanmaktadır.  TÜSSİDE KOBİ Akademisi ile KOBİ’lerin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunacak, yerel ve küresel rekabette yer alabilecek donanımlı şirketler haline gelebilmeleri için gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Katılımcılar, eğitim ve çalışma atölyeleri sırasında edindikleri bilgiler yanında işletme geliştirme yöntemlerini firmalarında uygulamaları için gerekli yol gösterici detaylı rehber dokümanlara sahip olmaktadırlar.

PROGRAMLAR 

 1. Ar-Ge, İNOVASYON VE PROJE YÖNETİMİ

 

AMAÇ:

TÜSSİDE KOBİ Akademisi Ar-Ge, İnovasyon ve Proje Yönetimi Programı eğitiminin temel amacı; Ar-Ge ve yeni ürün tasarım ve geliştirme faaliyeti yürüten/yürütmek isteyen girişimci/firmalara bu alandaki çalışmalarında kullanacakları bir yönetim aracı olarak proje yönetimi metodolojisininin uygulamalı yaklaşımlarla paylaşılmasıdır.

Programın Hedef Kitlesi

TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından sunulan desteklerden Ar-Ge ve İnovasyon projesi yürüten/yürütmek isteyen şirketlerin Ar-Ge yöneticileri ve proje sorumluları.

Programın Kazanımları

 • Projenin kapsamını tanımlayabilme ve adımlarını detaylandırabilme,
 • Projeyi akış diyagramı halinde tasarlayabilme,
 • Projenin zaman planını yapabilme,
 • Proje adımlarının risklerini yönetebilecek yöntemleri ile proje adımlarının maliyet planını yapabilme,
 • Ar-Ge’de Proje Yönetimi yaklaşımı ile ilgili genel bilgi sahibi olma,
 • Ar-Ge Proje Yönetimi metodolojisini kullanabilme,
 • İş Kırılım Yapısı’ndaki iş paketlerinin faaliyetlerini belirleyebilme,
 • İş akış diyagramını oluşturabilme,
 • Temel Kaynak Belirleme yöntemlerini uygulayabime ve iş paketleri/faaliyetler ile kaynakları ilişkilendirebilme,
 • CPM ve PERT yöntemi kullanarak zaman planı oluşturabilme,
 • Projenin zaman- maliyet ilişkisini yönetebilme (Kısaltma maliyeti hesabı),
 • Maliyet türlerini belirleyebilme ve zaman- maliyet ilişkisini yürütebilme,
 • Proje planına bakarak maliyet kontrol analizi yapabilme,
 • Projenin risklerini tanımlayabilme, önceliklendirebilme, kontrol faaliyetleri oluşturup yönetebilme,
 • Ar-Ge projelerini tasarlayabilme ve modelleyebilme,
 • TÜBİTAK TEYDEB proje öneri formunu hazırlayabilme,

Program Kapsamı:

Bölüm I. Ar-Ge, İnovasyon Proje Yönetimi Temel Kavramları

 • Ar-Ge Kavramı ve Boyutları
 • Ar-Ge’yi Tetikleyen Faktörler
 • Proje Yönetimi Tanımı, Program, Portföy ve Faaliyet Tanımları
 • Ar-Ge Proje Yönetimi Bileşenleri
 • Ar-Ge Proje Yönetimi Süreçleri
 • Ar-Ge Projelerinde Başarı ve Başarısızlık

Bölüm II. Ar-Ge Proje Planlama Süreci ve Kapsam Yönetimi

 • Proje Planlama
 • Ar-Ge Proje Kapsam Bildirimi, İçeriği, Hazırlanışı
 • İş Kırılım Yapısı, Tanımlar ve Grup Çalışması
 • Proje Yönetimi Simülasyonu, Grup Çalışması

 Bölüm III. Ar-Ge Proje Kaynak Yönetimi

 • Ürün Geliştirme Süreç Koordinatları
 • Ar-Ge Proje Yönetiminde Kaynak Belirleme/Tahminleme Yöntemleri
 • Kaynak Belirleme/Tahminleme Yöntemlerinin Seçilimi
 • Kaynak Temininde Görülen Kısıtlar
 • İş Paketleri/Faaliyetler ile Kaynakları İlişkilendirilmesi

Bölüm IV. Ar-Ge Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi

 • Zaman Yönetimi ve Bileşenleri
 • Zaman Yönetimi Yöntemleri
 • Maliyet Çeşitleri ve Maliyet Türlerine Ar-Ge Proje Yönetimi Açısından Bakış
 • Cost-Baseline; Oluşturulması ve Yorumlanması
 • Proje Performans Ölçümü

Bölüm V. Ar-Ge Proje Risk Yönetimi

 • Risk Belirleme Çalışmalarında Yararlanılacak Araçlar
 • Ar-Ge Projelerinde Karşılaşılan Riskler
 • Risk Yönetimi Temel Kavramları
 • Risk Belirleme ve Yönetme Becerileri
 • Riskleri Karşı Önlem Alma
 • Risk Derecelendirme
 • Risk Önlem Alma Stratejileri

 Bölüm VI. Ar-Ge İnovasyon Proje Yazım Teknikleri

 • Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması, Modellenmesi
 • TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formunun incelenmesi
 •  Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
 •  TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma
 •  Proje Önerisi Hazırlama Sürecinde Kullanılacak Destekleyici Belgelerin ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi

 Bölüm VII. Ar-Ge Proje Değerlendirme ve Raporlama

 • Ar-Ge Projesi Yürütürken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama
 • Mali Rapor Hazırlama
 • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Gönderme Süreci
 • Yeminli Mali Müşavir ile Çalışma
 • İzleyici Ziyaretlerine Hazırlık
 • Sonuç Raporu Hazırlama
 1. TEMİZ ÜRETİM PROGRAMI         

 

Amaç

TÜSSİDE KOBİ Akademisi Temiz Üretim Programı eğitiminin temel amacı; temiz üretim faaliyetlerini yürütmek isteyen işletmelere bu alandaki çalışmalarında kullanacakları temiz üretim teknik ve metodolojilerinin uygulamalı yaklaşımlarla aktarılmasıdır.

 

Program Hedef Kitlesi

Temiz üretim teknik ve yaklaşımları ile ilgili bilgi edinmek ve bunları hayata geçirmek isteyen tüm KOBİ’ler.

Programın Kazanımları

 • Temiz Üretimin kavramsal çerçevesini ve önemini kavrayabilme,
 • Temiz Üretim ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma,
 • Temiz Üretim ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların kavranması ve bu standartların uygulayabilme,
 • Temiz Üretim ile ilgili genel kabul görmüş uygulamaları öğrenme ve uygulayabilme,
 • Üretilen ürün ve hizmetlerin yaşam döngüleri boyunca oluşturdukları çevresel etkilerin hesaplanması ve yorumlayabilme,
 • Çevreye duyarlı ürün tasarımı anlayışının (Eko-Tasarım) kazanabilme,
 • Eko-Etiketleme yaklaşımının kavranması ve öneminin anlaşılması,
 • Uluslararası alanda geçerliliği olan Eko-Etiketleme uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi,
 • AB Eko-Etiketi almanın gerekliliklerinin ve prosedürlerinin öğrenilmesi,
 • AB Eko-Etiketi uygulamasının edinilmesine yönelik olarak katlanılacak maliyetlerin belirlenmesi,
 • Modern Temiz Üretim yaklaşımlarından birisi olan Eko-Endüstriyel Parklar (Benzer Üretim Tesislerinin Temiz Üretim Yaklaşımı Bakımından Kümelenmesi) ve gelişmiş örneklerinin incelenmesi ve anlaşılması
 • Temiz Üretim araç ve tekniklerinin öğrenilmesi  

Program Kapsamı

Bölüm I. Temiz Üretim Kavramı ve Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

 

 • Temiz Üretim (Eko-Verimlilik) Kavramı ve İlgili Mevzuatlar
 • Temiz Üretim (Eko-Verimlilik) Uygulamaları
 • Yaşam Döngüsü Analizi (LCA), Adımları ve İlgili Standartlar (ISO, TSE)
 • Yaşam Döngüsü Analizi Örnekleri
 • Uygulama; Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Yorumlanması

 Bölüm II. Yaşam Döngüsü Yönetimi (LCM) ve Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

 • Eko-Verimliliğin Ölçümü
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi Tanımı ve Yararları
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi İş Faktörleri
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi Kapsamı ve Pratiğe Geçirilmesi
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi Örnekleri
 • Yaşam Döngüsü Maliyet Belirleme Konsepti

 Bölüm III. Eko-Tasarım (Dizayn) ve Eko-Etiketleme

 • Eko-Tasarımın Tanımı ve Konsepti ve Adımları
 • Eko-Tasarım Stratejileri ve Araçları
 • Eko-Tasarım Kapsamında Ürün Geliştirme, İyileştirme ve İlgili Örnekler
 • Eko-Etiketlemenin Çerçevesi ve En Yaygın Eko-Etiket Uygulamaları
 • AB Eko-Etiketlemenin Yasal Çerçevesi ve Konsepti
 • AB Eko-Etiketi Ürün ve Hizmet Kategorileri
 • AB Eko-Etiketi Değerlendirme Kıstasları ve Adımları
 • Eko-Etiketlemenin Sağladığı Faydalar ve Eko-Etiketleme Maliyetleri
 • Eko-Etiketli Ürünlerin Pazarlanması
 • Eko-Etiketlemenin Sektörel Uygulamaları ve Örnek Olay İncelemeleri

 

Bölüm IV. Eko-Endüstriyel Gelişme (Endüstriyel Ortak Yaşam / Eko-Endüstriyel Parklar)

 • Tanım, Çerçeve ve Kavram
 • Eko-Endüstriyel Park Dizaynı ve Kuruluşu
 • Eko-Endüstriyel Park Oluşumlarının Hedefleri
 • Eko-Endüstriyel Park Entegre Sistem Uygulamaları
 • Eko-Endüstriyel Ortak Yaşamın Pratik Örnekleri
 • Eko-Endüstriyel Parkların Gelişmekte Olan Ülkelere Transferi

Bölüm V. Temiz Üretim (CP) Araçları ve Teknikleri

 • Temiz (CP) Üretime Giriş ve Temel Prensipleri
 • Maliyet Analizi ve Teknoloji Transferi
 • Ulusal CP Politikasının Temelleri
 • CP Politikası Gelişim Döngüsü
 • CP Politikası Araçları ve Enstrümanları
 • CP Politikasındaki Yeni Eğilimler
 • Temiz (CP) Üretim Araçları ve Teknikleri Örnek Olay İncelemeleri

Yöntemler

KOBİ akademi düzenlemekte olduğu eğitim programları ile katılımcıların bilgi dağarcığını geliştirecek ve modern tekniklerle işletmelerinin gelişimlerine katkı sağlayacak etkin yöntemler uygulanmaktadır. Programlarda KOBİ’lerin gelişim ve büyümelerine katkıda bulunabilecek, yerel ve küresel rekabette avantaj sağlayacak akademik ve uygulamalı eğitimler, konusunda yetkin akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecektir. Bununla birlikte konusunda tecrübeli katılımcılarla panel ve seminerler düzenlenecek, misafir konuşmacılarla tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilecektir. Literatür çalışmaları, saha araştırmaları ve anketler yoluyla elde edilen bilgiler katılımcılarla paylaşılacak, katılımcılarla pilot uygulama çalışmalarının sonuçları tartışılacak ve atölye çalışmaları ile desteklenecektir.

 

Faydalar

Hızla büyüyen ve değişen dünyada KOBİ’lerin de bu değişime ayak uydurmaları faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam ettirmeleri için büyük önem taşımaktadır. KOBİ Akademi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yöneticilerine/sahiplerine geleneksel yönetim anlayışı yerine son teknolojik değişimler ışığında modern yönetim becerilerinin kazandırılması beklenmektedir. Bununla birlikte KOBİ’lerin yöneticilerinin/sahiplerinin kurumsal ve küresel perspektif kazanması, firmalar arası diyalogların geliştirilmesi programın diğer faydalarından olacaktır.