İK Yönetimi

Genel Bilgi

Sürdürülebilir başarının ancak doğru insan kaynağı ile yakalanacağının kurum/kuruluşlar tarafından anlaşılması ile birlikte,  insan kaynağı eşsiz bir kaynak ve stratejik bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır. Doğru kurgulanmış ve iyi tanımlanmış bir organizasyon modeli ile bu yapının gerektirdiği nitelikte ve sayıda çalışanı, ortak bir payda etrafında buluşturan ve onlar için etkin ve gelişime açık çalışma ortamları yaratan İnsan Kaynakları Yönetimi başarı için vazgeçilmezdir.

Amaç

İnsan Kaynakları Yönetiminin amacı, belirlenen stratejiler doğrultusunda, insan kaynakları yönetimine ilişkin sistemin geliştirilmesi ve birbiri ile entegre bir yapıda kullanılabilmesi suretiyle yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu çalışmalar özellikle kurumların tüm kadrolarında gerçek iş yüklerine dayalı olarak uygun unvan, nitelik ve sayıda personel istihdamının sağlanabilmesi için gereklidir.

Kapsam

TÜSSİDE İnsan Kaynakları alanında yapılan çalışmaları yedi başlık altında sunmaktadır:

Organizasyonel Yapılanma

 

Organizasyon yapısının etkin biçimde tasarlanması ve görev, sorumluluk dağılımı ile fonksiyonel ilişkilerin bu yapı üzerinde doğru şekilde tanımlanması, kurumların başarıya ulaşmasında büyük önem taşır. TÜSSİDE, organizasyonların etkin şekilde işleyişini sağlayacak kuruma; özel yapının araştırılması, alternatifler arasından doğru yapının seçilmesi ve seçilen yapıdaki tanımlamaların oluşturulmasına yönelik projeler yürütmektedir. 

İş Analizleri ve Norm Kadro Planlaması:

İş Analizi; işleri doğru, etkin ve sağlıklı biçimde değerlendirmek amacıyla kurum/kuruluşta yer alan her işin ayrı ayrı niteliği, niceliği, gerekleri, sorumlulukları ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen bir tekniktir. İş Analizleri, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin altyapısını oluşturur. İş analizleri, işlerin ve organizasyonel yapının düzenlenmesinde, personel seçimi, terfi, performans değerlendirmesi gibi İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde önemli girdilerdir.

Norm Kadro Planlaması, organizasyondaki iş yükünün hesaplanması ve bu iş yüküne uygun çalışan sayısının ve niteliğinin belirlenmesidir.  Personel ihtiyacının tespiti, mevcut personelin ve yeni işe alınan personellerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, personel değerlendirilmesinde objektif kriterlerin temel alınması, performans standartlarının belirlenmesi, çalışanların görevlerinin kurumların ya da örgütlerin verimliliğine ve etkinliğine katkıda bulunacak şekilde yürütülmesinde norm kadro düzenlemesi öncelikli olarak ele alınması gereken bir konudur. Buna göre norm kadro planlaması ile organizasyonlarda mevcut insan kaynaklarının yapısal özelliklerinin incelenmesi ve gelecekteki insan kaynakları ihtiyacının araştırılıp gelecekte hangi birimlerde, ne tür işlerde, hangi nitelikte ve ne kadar sayıda insanın istihdam edileceğine karar verilmesi son derece önemlidir.

Eğitim Planlama:

Kurum/kuruluş çalışanlarının işini etkin bir şekilde yapma yeteneğini artırma amacı ile kurum tarafından planlı olarak çalışanın ihtiyacı olan eğitimlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi faaliyetlerini içerir. Böylece, bireyin işinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerinin belirli ölçüde bu eğitimler aracılığı ile geliştirilmesi amaçlanır. Eğitimlerle bireyin sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak gelişimi sağlanır. Bu kapsamda öncelikle, eğitim ihtiyacının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda çeşitli analiz yaklaşımları mevcut olup, daha detaylı bilgi için portalda Eğitimlerimiz/Akademilerimiz bölümünde yer alan Kamu Kariyer Akademi sayfası ziyaret edilebilir.

Kariyer Planlama

İşe giriş ile başlayan kariyer yolcuğu her yeni deneyim ile farklı noktalara ulaşır. Günümüzde organizasyonlar, çalışanlarının sadece geçimlerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onların kariyer ve gelişimlerini planlayarak çalışanların iş tatminini ve dolayısıyla şirket verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Kariyer yönetimi hem kurum/kuruluşların hem de bireylerin tercih ve kapasitelerini karşılayacak şekilde kariyerin planlanması ve yönetilmesini mümkün kılan kurumsal sürecin tasarım ve uygulamasıdır.

Bu kapsamda kariyer planlama; kişilerin bilgi, beceri, performans ve yetkinliklerinin tespit edilmesini,  bu bilgi, beceri, performans ve yetkinlikler ile doğru orantılı olarak kariyer planlamalarının yapılmasını, doğru yetkinlikteki kişilerin o yetkinliklerle uyumlu görev ve pozisyonlara atanmasını ve mesleki yükselmenin somut gerekliliklere dayandırılmasını sağlamaktadır. Çalışanların kuruma olan güvenini pekiştirecek bu uygulamalar, kurum içinde insan kaynağı yönetimi açısından stratejik önem taşımaktadır. TÜSSİDE, organizasyonun amaçları ile çalışanların beklentilerinin ortak bir paydada buluşması için kariyer yollarının her iki tarafa da fayda sağlayacak şekilde tanımlanmasına ve yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

Bireysel Performans Yönetimi

Bireysel performans kurumsal başarının önemli bir parçasıdır. Çalışanların performansını etkin biçimde değerlendiren ve kurumsal performans ile ilişkilendiren bireysel performans yönetim sistemleri kurumsal başarıyı ve sürdürülebilirliği destekler. Asıl amaç, çalışanların değerlendirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması olmakla birlikte, değerlendiren ile değerlendirilen arasındaki iş ilişkileri ile iletişimin organizasyon yararına geliştirilmesi de sağlanmalıdır. Kurumsal performansı bireylere indirgeyen ve çalışanların objektif biçimde değerlendirilmesine imkan veren Bireysel Performans Yönetim sistemleri kurulması önemlidir.

İş değerlendirme / Puan Yöntemi - HAY Yöntemi

İş değerlendirmesi aşamasında, çalışanlar ve çalışanların performansından bağımsız olmak üzere kurum/kuruluştaki işlerin göreli öneminin belirlendiği sistematik yaklaşımlar kapsanmaktadır. Ücretin adil ölçülere bağlanması esasına dayanarak, bir kurumdaki ücretlerin yapılan işlerin içeriğine ve göreli önemine göre ödenmesi esastır. Aynı zamanda kurumun ücret düzeyinin diğer kurumların benzer işler için belirledikleri ücret düzeyiyle karşılaştırılabilir olması da önemlidir.  Ücret konusunun adil ve standartlar seviyesinde planlanabilmesi için çeşitli iş değerlendirme yöntemleri mevcuttur.

Ücret Sistemleri

Ücretlendirme en önemli İKY faaliyetlerinden biridir. Kurum stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından önem arz eden başta ücretler olmak üzere parasal ödemelerin, çalışanların işlerine yaptıkları katkılarıyla ilişkilendirildiği çeşitli sistemler ve planlar mevcuttur. Ücret sistemleri, çalışanlara ödenecek ücretlerin önceden belirlenmiş zamana ve belli bir standarda veya iş tutarına göre hesaplanmasını öngören farklı yaklaşımları içerir. Ücret sisteminin geliştirilmesinde, ücret belirleyici kıstasların tümü göz önüne alınarak, iş analizleri ve iş değerlendirmesi çalışmaları sonuçları kullanılarak ücret yapıları ve en son performans değerlendirmesi sonuçlarının da katkısı ile bireysel ücret belirleme yöntemleri uygulanır.

Yapılan İşler

Zafer Kalkınma Ajansı

İK Strateji Belgesi, İş Yükü Analizi ve Performans

Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi

HEAŞ A.Ş.

Organizasyonel Yapılanma ve Norm Kadro Çalışması

TSE

Değişim Projesi – İnsan Kaynakları Modülü

THY

Norm Kadro Çalışması

Kütahya Belediyesi

Norm Kadro Çalışması

Ziraat Bankası

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi - İnsan

Kaynakları Yönetimi Modülü