Kalite Yönetimi

Genel Bilgi

Kalite Kavramı

Kalite kelimesi genellikle bir ürün ve hizmetin mükemmelliğini belirtmek için kullanılmaktadır ve kaliteyi sağlamak, ancak müşteri beklentilerinin doğru olarak karşılanması ile gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kalite, en temel anlamıyla müşteri taleplerinin karşılanması şeklinde tanımlanabilir.

Kalite Yönetiminin Faydaları

 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Pazar payının artması
 • Karın artması
 • Çalışan memnuniyetinin artması
 • Maliyetlerin azalması
 • Yüksek rekabet gücü

Toplam Kalite Yönetimi

Kalite, insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da bir kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı “Toplam Kalite Yönetimi”dir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşık yüz yıllık bir süreyi kapsamaktadır.

Kalite Yönetim İlkeleri

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımının Sağlanması
 • Proses Yaklaşımı
 • Yönetime Sistemsel Yaklaşım
 • Sürekli İyileştirme
 • Karar Verme İşleminde Gerçekçi Yaklaşım
 • İki Yönlü Fayda Oluşturmaya Yönelik Tedarikçi İlişkileri

Kalite Yönetim Sistemi Standartları

 

Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dartla­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dartlar ha­li­ne gel­miş­tir.

AMAÇ

 

Kalite Yönetimi uygulamalarıyla kurum ve kuruluşların verimlilik ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda bir işletmenin/kurumun çeşitli bölümlerinin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla harcadıkları çabaların birleştirilip eşgüdümü sağlanır.

Küçük ve sürekli iyileştirmeler ile süreç geliştirme Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsurudur. Bu yaklaşımda, “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” olarak bilinen “PÜKO” metodolojisi bütün süreçlere uygulanır.

KAPSAM

 

TÜSSİDE’nin “Kurumsal Sistem Çözümleri” yaklaşımlarından biri de “Kalite Yönetimi”dir.  Bu alanda TÜSSİDE kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek, kuruma özel tasarladığı kalite yönetim hizmetlerini sunmaktadır.

Bu kapsamda TÜSSİDE uzmanları kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmektedir.

REFERANSLAR

Maltepe Belediyesi, SGK Hastaneleri, Ankara Sigorta ve Hacettepe Üniversitesi “Kalite Yönetimi” konusunda TÜSSİDE’nin hizmet vermiş olduğu kurumlardan bazılarıdır.