Performans Yönetimi

Genel Bilgi

Yönetim kavramının Planlama, Organizasyon, Yönetim ve Kontrol olmak üzere 4 fonksiyonu bulunmaktadır. Performans Yönetim süreci ise, Kontrol işlevinin en önemli faaliyetlerinden biridir. Kontrol fonksiyonu, bir kurumun belirlediği hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını sorgular. Bu fonksiyonun temelini oluşturan Performans Yönetimi’nin uygulanma biçimleri, metodları, değerlendirmeleri, raporlanması, kuruma özgü doğru bir Performans Yönetim Sistemi’nin modellenmesi ile ilgilidir.

Amaç

Performans, yalnızca ilgili kurum yöneticilerini veya kurum çalışanlarını ilgilendiren bir konu değildir. Geniş bir açıdan bakıldığında aslında kurumsal performans; kurumla etkileşimde bulunanları, kurumla ilgili muhtemel yatırımcıları, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri de yakından ilgilendiren bir konudur. “Performans Yönetimi” kavramı, yalnızca bireylerin değil, tüm organizasyonun nasıl işlediğini tanımladığı için, bahse konu kavramın sadece bireylerle ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Performans yönetimi kurumsal hedefleri ve çalışan hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturmayı amaçlar. Bu sayede organizasyonlar;

  • Yürütülen faaliyetlerin belirli bir amaca ve hedefe yönelik olarak gerçekleştirilmesini sağlar,
  • İzleme, ölçüm ve değerlendirme çalışmaları ile hedeflerin yakalanabilme/tutturulabilme dereceleri ortaya koyar,
  • Kurumun gidişatı ile ilgili temel ve kritik bilgiler edinir,
  • Hesap verilebilirliği sağlar,
  • Ortaya konan hedefler için gerekli olan kaynakların etkin kullanımını sağlar. 

Kapsam

Kurumsal Performans Sistematiği: Stratejik plan kapsamında öngörülen hedeflere ilişkin göstergelerin organizasyonlar tarafından netleştirilmesi ve kurumsal performansın takip ve değerlendirilmesi için sistematiğin (kapsam, yetki ve sorumluluklar) tanımlanması.

Süreç ve Birim Performans Sistematiği: Kurumsal göstergelerin süreç ve birim düzeyine indirgenerek süreç modeli ile ilişkilendirilmesi ve detay göstergeler için takip ve değerlendirme sistematiğinin oluşturulması.

Bireysel Performans Sistemi: Görev tanımları ve yetkinlikler tablosunun gözden geçirilmesi, süreç ve birim hedeflerinin birey seviyesine indirgenmesi, bireysel performans sistematiğinin kritik unsurları olan değerlendirme formlarının tasarlanması ve kurumsal, özel, bireysel performans sistematiğinin tanımlanması.

Eğitim ve Danışmanlık

Performans yönetimi, süreç/birim performansı, bireysel performans, iç kontrol gibi tüm izleme ve değerlendirme süreçlerini bütünleşik şekilde yürütme yöntemlerinin kurum/kuruluş içinde tanımlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.