Stratejik Yönetim

Çevresel gelişim ve değişimler ile paydaş beklentilerini doğru analiz ederek, bir organizasyonun kaynaklarını ve yetkinliklerini doğru tanımlanmış hedeflere odaklaması, etkin bir işleyişin sonucunda katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunarak fark yaratması ile mümkündür. Stratejik yönetimin amacı, uzun vadeli bakış açısı ile olması gereken stratejik kurgunun tespiti ve öncelikli alanlara odaklanılması ve kurumsal kaynakların buna uygun olarak yönlendirilmesidir. Ayrıca Stratejik Yönetim, organizasyonları ve organizasyon çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek için önemli bir araçtır. 

Bu alanda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

1)     STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Amaçlar

Kurum/kuruluş üst yönetimi ve proje ekibinin stratejik yönetim yolculuğunda ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilginin paylaşılması, iletişim ve motivasyon uygulamaları ile ekip halinde hareket etme bilincinin oluşturulması eğitimin temel amaçlarındandır.

Başlıca Aktiviteler

Katılımcı Listesinin Belirlenmesi: Üst yönetim, proje ekip ve eğitime katılması gereken kritik personelin listesi koordineli olarak belirlenmekte ve duyurular yapılmaktadır.

Eğitim Tasarımının Gerçekleştirilmesi: Eğitim programı ve yöntemleri kuruma özgü olarak tasarlanmaktadır.

Eğitimin uygulanması: TÜSSİDE tarafından sağlanan uzmanlar ile gerçekleştirilen eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:

·         Stratejik Yönetim Temel Kavramları,

·         Paydaş (Müşteri) Analizi,

·         Ürün/Hizmet Analizi,

·         SWOT Analizi,

·         Misyon ve Vizyon Belirleme,

·         Stratejik Amaç Kurgulama,

·         Performans Yönetimi ve Gösterge Tanımlama,

·         Strateji Belirleme

Eğitim çıktılarının raporlanması: Elde edilen tüm çıktılar belirli bir sistematik içinde raporlanmakta ve tüm katılımcılar ile PDF formatında paylaşılmaktadır.

2)     STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI

Amaçlar

Bu danışmanlıkla, teorik bilginin proje ekibi ile birlikte uygulamaya aktarılarak stratejik planın hazırlanması ve stratejik plan hazırlama yetkinliğinin kuruma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başlıca Aktiviteler

Mevcut Durum Analizi: Kurumsal kaynaklar ve altyapıya ilişkin verilerin toplanması, müşteri/ürün-hizmet analizi, SWOT analizi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. TÜSSİDE, gerçekleştirilen sistematik analizler ile mevcut durumun doğru biçimde değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Stratejik Modelin Oluşturulması: Açık ve uzlaşılmış misyon ve vizyon ifadeleri, stratejik yönetimin başarılı bir biçimde modellenmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu ifadeler ışığında organizasyonların orta ve uzun vadeli geleceklerini şekillendirecek amaç, hedef ve stratejilerin, analizlerden elde edilen birikimle doğru ve dengeli bir biçimde kurgulanması oldukça önemlidir. TÜSSİDE açık, kapsamlı ve dengeli bir stratejik yönetim modelinin geniş katılımlı bir biçimde kurgulanmasında organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Misyon, vizyon, değer/ilkeler ve stratejik amaç ifadeleri konsolide edilmektedir. Daha sonra oluşturulan model üst yönetim ile paylaşılarak gerçekleştirilen toplantı ile nihai hale getirilmektedir.

Stratejik Modelin Yayılımı: Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri ve Stratejiler TÜSSİDE danışmanlığında ilgili kurumun proje ekibi ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar ile hazırlanmaktadır. Hazırlanan bilgiler ışığında stratejik hedefler tanımlanarak, performans göstergelerine ilişkin değerler belirlenmektedir. Stratejik Hedefler, Stratejiler ve Performans Göstergeleri konsolide edilip üst yönetim ile paylaşılarak gerçekleştirilen toplantı ile nihai hale getirilmektedir. Hazırlanan bilgiler ışığında taslak stratejik plan hakkında birim görüş / önerileri alınıp, değerlendirilme ve gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır.

Stratejilerin Hayata Geçirilmesi

Kurumsal başarının elde edilmesinde, stratejilerin planlandığı etkinlikte hayata geçirilmesi, doğru stratejilerin belirlenmesi kadar önemlidir. TÜSSİDE, stratejileri faaliyetler bazında somutlaştıran, bütçe ile ilişkilendiren ve kurumsal hedefleri bireylere indirgeyen yöntem ve yaklaşımlarıyla stratejik planların uygulamaya başarılı bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır.

İzleme ve Değerlendirme

Uygulamaların başarı düzeyi hakkında geri bildirim sağlayacak bir performans sisteminin varlığı, organizasyonların tasarlanan stratejik yönde ve planlanan biçimde ilerleyebilmeleri için vazgeçilmezdir. TÜSSİDE, organizasyonların stratejik modelleri doğrultusunda ilerlemesini güvence altına almak için, uygulamayı izleyen ve geri bildirim sağlayan performans yönetim sistemleri tasarlamaktadır.

Performans Programı

Kamu mali yönetimi alanında hayata geçirilen yeni yaklaşımlar ile yasal çerçevesi oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıştır. Bu temel ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında; stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi ile kamu idarelerine, yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri verilmektedir.

Performans Programı Eğitimi

Amaçlar

Kurum/kuruluş üst yönetimi ve proje ekibinin (harcama yetkilileri ağırlıklı) performans programı hazırlama sürecinde ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilginin paylaşılması

Çıktılar

 Eğitim raporu

Performans Programı Hazırlama Danışmanlığı

Amaçlar

Teorik bilginin proje ekibi ile birlikte uygulamaya aktarılarak performans programının hazırlanması ve hazırlama yetkinliğinin kuruma kazandırılması

Çıktılar

 Kurum/kuruluş performans programı ve ekleri