Çalıştay Yönetimi (OAP ®)

"Ortak Akıl Platformu ®" TÜSSİDE'nin marka tescilli ürünüdür. Yönetim faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar tüm tarafların görüşleri alınarak yapılabilmesi için geliştirilen “Ortak Akıl Platformu ®" hizmeti 150 kişiye kadar olabilen iki veya üç günlük toplantılardır. Bu toplantılar ile kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda, mevcut durum analizinin yapıldığı, bilginin paylaşıldığı, fikirlerin geliştirildiği etkin çalışma yöntemleri kullanılarak sonuca ulaşılması amaçlanmaktadır. “Ortak Akıl Platformu ®”; SWOT analizinin yapılması, Hedeflere ulaştıracak strateji ve yol haritalarının geliştirilmesi,  Sorunlu alanların belirlenip önerilerin geliştirilmesi, Çevre analizi (PESTS Analizi) ve senaryo çalışmasının yapılması, Stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilir.

Çalışmalar; “kürsüden anlatma ve toplu dinleme konferansı” şeklinde değil, yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, tüm katılımcıların çalışmalara başından sonuna kadar aktif katılımı gerçekleştirilmektedir. Çalışma ile birlikte;

  • Konu ile ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri alınır, demokratik bir ortam içinde, katılımcılar fikirlerini rahatça ifade edebilir.
  • Birlikte oluşturulan sonuçların tüm katılımcılar tarafından içselleştirilmesini ve böylelikle hayata geçirilmesini sağlayacak uygun ortam oluşur,
  • Elde edilen sonuçlar eylem planlarına dönüştürülür ve sorumluluk dağılımı yapılır,
  • Katılımcıların zeka, fikir ve bilgilerinin birleşerek ortak akla dönüşmesi sağlanır ve sinerji yaratılır.