Derinlemesine Görüşme

TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen projelerde en sıklıkla kullanılan nitel ve nicel veri toplama teknikleri, derinlemesine mülakat ve soru formlarıyla gerçekleştirilen yöntemlerdir.

Mülakat: Belirli bir konunun yapısını, ilişkiselliğini ve örüntülerini tümevarım yaklaşımıyla, detaylı şekilde incelemeyi amaçlayan ve doküman incelemesi, görüşme, gözlem gibi çeşitleri bulunan bir nitel veri toplama tekniğidir. Mülakat ya da görüşme tekniği, nitel araştırmalarda en çok başvurulan ve en temel veri toplama tekniklerinden biridir. Yarı-yapılandırılmış, yapılandırılmamış, derinlemesine, sözlü tarih gibi çeşitleri bulunmaktadır. Katılımcının bir konu hakkındaki kişisel deneyimlerini, bakış açısını ve düşüncelerini kendi ifadeleri ile anlatmasına olanak tanıyan esnek bir yöntemdir.

Yarı-yapılandırılmış Mülakat: Araştırmacı, konuyla ilgili önceden hazırladığı belli konu başlıkları ya da sorularla görüşmeyi gerçekleştirir. Görüşme sırasında soruların sırası, soruların soruluş biçimi gibi değişiklikler yapılabileceği gibi görüşme konusu bağlamında araştırmacı tarafından soru eklenebilir ya da çıkarılabilir.

Yapılandırılmamış Mülakat: Genellikle görüşülen kişi tarafından şekillendirilir. Araştırmacı açık uçlu bir başlangıç sorusuyla ya da belli bir konu başlığıyla görüşmeyi başlatır. Katılımcı, görüşmeyi yönlendiren kişidir ve konuyla ilgili olduğunu düşündüğü yeni konu başlıkları açabilme yetkisi vardır.