Elmas Modeli

TÜSSİDE, “Rekabet Analizi” araçlarından biri olan ve ulusların rekabet üstünlüklerini kümeler (cluster) aracılığıyla sağlayabileceklerini savunan “Porter’ın elmas modeli”ni etkin bir şekilde kullanır.

TÜSSİDE belirli bir sektörde ulusal rekabet gücünü belirleyen bazı unsurların birbirleriyle ilişkili olarak incelenmesini öngören “Elmas Modeli” ile sektörel mevcut durum analizi sonucu belirlenen olumlu ve olumsuz tespitleri sınıflandırır. Sınıflandırma modelde yer alan “Faktör (girdi) Koşulları”, “Talep Koşulları”, “İlgili ve Destekleyici Endüstriler” ve “İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabeti “ olmak üzere dört ana faktör, “Şans” ve “Devlet Politikaları” olmak üzere iki dolaylı faktör temel alınarak yapılır. Faktörlere göre yapılan sınıflandırma sonucu TÜSSİDE faktörlerin birinin diğeri üzerindeki olası etkilerini de göz önünde bulundurarak sektör için olumlu unsurların gücünden yararlanmak ve olumsuz unsurların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak yoluyla en etkin stratejileri geliştirir ve iyileştirmeler için faaliyetler önerir. Bu yolla TÜSSİDE sektörel ve ulusal rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlar.