Veri Toplama

Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi, dayanak bilgi ya da belge ya da ipuçları olarak tanımlanmaktadır.  Araştırma surecinde veri niteliğindeki bilgi ve özellikler ele alınıp işlenerek üzerinde yorumlar vb. yapılarak sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Veri toplama yöntemlerinden bir tanesi araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemi olan gözlem yöntemidir. Bir diğer yöntem ise bir araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacı ile araştırıcının kontrolünde Neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye dönük toplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarına yönelik olarak yapılan deney yöntemidir (zaman etüdü vb.). Veri toplama yöntemlerinden bir tanesi de tarama yöntemidir. Tarama yöntemi,  araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların incelenmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir. Tarama yöntemi belli bir amaca dönük olarak Kurum Kayıtlarının İncelenmesi ve Literatür Taraması  işlemlerini kapsar.